مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند
مدرسه هوشمند
مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند يك مدرسه مجازي نيست كه ارتباط فيزيكي بين
اهداف مدرسه هوشمند
اهداف مدرسه هوشمند

استمرار فرآيند يادگيري دانش‌آموزان در خارج از مدرسه ايجاد محيطي پويا
ابعاد طرح هوشمند سازی
ابعاد طرح هوشمند سازی

ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش دامنه اجرایی
مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومي
مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومي

مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومي شامل مولفه هاي اصلي زير
مولفه‌هاي اصلي و اركان هوشمند‌سازی مدارس
مولفه‌هاي اصلي و اركان هوشمند‌سازی مدارس

مولفه‌هاي اصلي و اركان هوشمند‌سازی مدارس معلم معلمان در كنار دانش‌آموزان ياد