دستور العمل برای سلامتی در فضای مجازی جهت .... محیط دیجیتال
 
 


 

 


دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش به‌ عنوان حوزه برتر « بر اساس اقدامات برجسته » در جشنواره شهید رجایی براساس عملکرد سال 1399، اعلام شد.

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش  به‌ عنوان دستگاه برتر « بر اساس اقدامات برجسته » در جشنواره شهید رجایی براساس عملکرد سال   1399، اعلام شد.

پساز  بررسی و تایید نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و عمومی ملی و دستگاهی سال ۱۳۹9 دستگاه آموزش و پرورش و انتخاب برگزیدگان جشنواره شهید رجایی بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ برگزارگردید، جناب آقای کفراشی مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر از زحمات همکاران ، گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه به شرح ذیل ارائه نمودند:

 بر اساس نامه سازمان امور اداری و استخدامی، دستگاه آموزش و پرورش در شاخص های عمومی و اختصاصی با رشد مجموع امتیاز ۱۳٫۷ درصد نسبت به سال قبل در سطح خوب ارزیابی  شده است. لازم به ذکر است در امتیاز شاخص های عمومی ۱۵٫۸ درصد و اختصاصی ۱۲٫۳۷ درصد رشد حاصل شده است.

ایشان در ادامه با ارائه نحوه ارزیابی و رتبه بندی ، نتایج عملکرد سال ۱۳۹9 معاونت ها ، مراکز ، دفاتر ، ادارات کل و سازمان های وابسته ستادی همچنین نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و ادارات کل  نوسازی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ها را اعلام نمودند پس از بحث و اعلام نظر اعضا در خصوص ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه آموزش و پرورش بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن و نظرات اعضای محترم شورا نتایج حاصل از ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت .

همچنین گزارش عملکرد شاخص های ملی اختصاصی و عمومی سال ۱۳۹9 حوزه ستادی و استانی دستگاه آموزش و پرورش که بر اساس فرآیندهای ارزیابی توسط کارشناسی حوزه ها تهیه گردیده بود مورد تایید قرار گرفت.

در این جلسه مقررگردید  بر اساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به ازای هر حوزه ی برگزیده تعداد چهار نفر اعضای تیم کاری معرفی گردند. همچنین جهت ارائه پاداش به برگزیدگان نسبت به سال قبل (با توجه به افزایش تعداد برگزیدگان ) به میزان ۳۰ درصد افزایش اعتبار اختصاص یافته و براساس تبادل نظر اعضای کمیته و بخشنامه جشنواره شهید رجایی،در خصوص برگزیدگان مصوب گردید برگزیدگان در 4 گروه سازمان های وابسته ، معاونت ها ، مراکز و ادارات کل ستادی انتخاب شوند، لذا در سازمان های وابسته : سازمان نهضت سواد آموزی ، در معاونت ها : معاونت تربیت بدنی و سلامت ، در بین مراکز : مرکز هماهنگی حوزه وزارتی و دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی - در ادارات کل نیز اداره کل شاهد و امور ایثارگران حائز شرایط تشخیص داده شد.

همچنین  بر اساس اقدامات برجسته طی گزارش ارسالی و همچنین تبادل نظر اعضا ، برگزیدگان به شرح زیر اعلام گردید:

1.دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سبب پشتیبانی شبکه شاد و تجمیع سامانه ها

2.معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع (معاونت توسعه منابع به سبب رشد شاخص ها و مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به سبب تصویب سند ارتقا بهره وری)

3.مرکز حراست به دلیل بالاترین رشد امتیاز در شاخص ها