دستور العمل برای سلامتی در فضای مجازی جهت .... محیط دیجیتال
 
 


 

 
در اجرای بخشنامه ساماندهی سال تحصیلی 98-97 مبتنی بر تفاهمنامه مدیریت مصرف منابع مالی ونیروی انسانی، به استناد شاخص های مصوب هشتصد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و ابلاغیه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور، راهنمای ساماندهی كاركنان آموزشی مدارس و سایر واحدهای آموزشی و پرورشی، با رویكرد تفویض اختیار  و تسهیل برنامه ریزی منطقه ای  به نحوی تنظیم شده است كه ضمن شفافیت و قطعیت تحقق شاخصها، امكان انعطاف پذیری روشها  و توجه به تفاوتهای منطقه ای در چارچوب بخشنامه فوق الذكر را فراهم آورد. لذا به پیوست فایل دستورلعمل ساماندهی 97-98 جهت اطلاع رسانی تقدیم می گردد.

دریافت شیوه نامه