دستور العمل برای سلامتی در فضای مجازی جهت .... محیط دیجیتال
 
 


 

 
در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت عملكرد فایل راهنما به همه نواحی ومناطق ایمیل شده است .